सुस्वागतम !!! MPSC Alert ह्या वेबसाईट वर आपले स्वागत आहे.

Jul 29, 2014

प्रश्न मंजुषा- 28 (राज्यघटना Special)

1. नागरिकांच्या मुलभूत अधिकारांचे हनन झाले असता ते कोणत्या कलमान्वये सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागू शकतात?

A. कलम 20
B. कलम 21
C. कलम 17
D. कलम 32-----------------------------------------------------------------------------

2. 14 वर्षाखालील बालकांना धोक्याच्या ठिकाणी काम करण्यावर बंदी कोणत्या कलमान्वये घालण्यात आली आहे?

A. कलम 22
B. कलम 24
C. कलम 14
D. कलम 16-----------------------------------------------------------------------------

3. आणीबाणीच्या काळात कोणत्या कलमान्वये प्राप्त झालेले अधिकार स्थगित करता येत नाही?


A. कलम 19 आणी कलम 20
B. कलम 20 आणी कलम 32
C. कलम 32 आणी कलम 19
D. या पैकी नाही-----------------------------------------------------------------------------


4. राज्यघटनेतील कोणत्या भागाला 'भारताचा म्याग्नाकार्टा' असे म्हणतात?

A. दुसऱ्या भागाला
B. तिसऱ्या भागाला
C. चवथ्या भागाला
D. पाचव्या भागाला----------------------------------------------------------------------------

5. चुकीचे विधान ओळखां.

अ. मुलभूत अधिकार हे नकारात्मक असतात
ब. मार्गदर्शक तत्वे ही सकारात्मक असतात
क. मुलभूत अधिकार न्यायप्रविष्ट नाही
ड. मार्गदर्शक तत्वाचा उद्देश राजकीय लोकशाही निर्माण करने हा असतो.
इ. मार्गदर्शक तत्वे ही राज्यासाठी असतात.

A. अ,ब, आणी क .
B. अ आणी ब
C. क आणी ड
D. क आणी इ-----------------------------------------------------------------------------

6. संसदेत खालीलपैकी कोणत्या घटकाचा समावेश होतो?

A. राष्ट्रपती, पंतप्रधान, लोकसभा आणी राज्यसभा
B. पंतप्रधान, लोकसभा आणी राज्यसभा
C. लोकसभा आणी राज्यसभा
D. राज्यसभा, लोकसभा आणी राष्ट्रपती-----------------------------------------------------------------------------

7. कोणतेही विधेयक धनविधेयक आहे कि नाही हे ठरविण्याचा अधिकार कुणाला आहे?

A. अर्थमंत्री
B. राष्ट्रपती
C. उपराष्ट्रपती
D. लोकसभा सभापती-----------------------------------------------------------------------------

8. कॅग चा अहवाल संसदेच्या पटलावर मांडण्याची घटनात्मक जबाबदारी कुणाची असते?

A. अर्थमंत्री
B. पंतप्रधान
C. राष्ट्रपती
D. लोकसभा सभापती-----------------------------------------------------------------------------

9. कोणत्या समितीच्या शिफारसीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांना साविधानिक दर्जा प्राप्त झाला आहे?

A. एल. एम. बोंगीरवार समिती
B. एल. एम सिंघवी समिती
C. स्वर्णसिंग समिती
D. आर. के. मेहता समिती-----------------------------------------------------------------------------

10. इतर मागासवर्गीयांसाठी (O.B.C.) कोणत्या कलमांतर्गत आयोग स्थापन करण्याची तरतूद आहे?

A. कलम 340
B. कलम 388
C. कलम 388 (अ)
D. कलम 332------------------------------------------------------------------------------

3 comments: